Ban Lãnh đạo

Ban Giám Đốc

ÔNG NGUYỄN HỮU THỌ – C.E.O

  • Thạc sỹ Kỹ thuật xây dựng
  • Kỹ sư Cầu đường
  • Kinh nghiệm quản lý cấp cao: 6 năm
ÔNG NGUYỄN VĂN THỊNH – PHÓ GIÁM ĐỐC

  • Kỹ sư Điện tử viễn thông
  • Kinh nghiệm quản lý: 3 năm
ÔNG VŨ QUÝ –  PHÓ GIÁM ĐỐC

  • Kỹ sư Điện tử viễn thông
  • Kinh nghiệm quản lý: 5 năm

 

Lãnh đạo các phòng

Tin Liên Quan