Văn hóa doanh nghiệp

Để xây dựng Công ty trở thành Nhà thầu tư vấn khảo sát, xây dựng hàng đầu đất nước, đủ sức hội nhập khu vực và quốc tế, vững bước vào nền kinh tế thị trường trong quá trình hội nhập và tiếp tục phát triển, toàn thể CNVC Công ty và các đơn vị thành viên cùng nhau xây dựng Công ty vừng mạnh, cùng chung một tầm nhìn.

1. Kế thừa và phát huy các truyền thống tốt đẹp qua nhiều năm xây dựng và phát triển, toàn thể CNVC Công ty đoàn kết nhất trí dưới sự lãnh đạo của Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo Công ty.

Đoàn kết là một truyền thống quý báu và cũng là nguyên nhân cơ bản nhất tạo nên sức mạnh của Công ty để vượt qua mọi thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Thực tiễn đã chứng tỏ tất cả những thành tựu mà Công ty đã đạt được trong thời qua đều có một nguyên nhân chung là nhờ có sự đoàn kết nhất trí và nền văn hoá “đồng thuận” của INTECHCON.

2. Lãnh đạo các cấp thực sự tâm huyết với nghề, với người và với sự phát triển của Công ty. Lãnh đạo phải gương mẫu, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và thực sự là những chiếc đầu máy nhỏ góp sức kéo đoàn tàu của mình.

3. Xây dựng và kiện toàn đội ngũ CNVC trong đó coi trọng ngang nhau việc nâng cao trình độ chung của toàn thể đội ngũ CNVC và việc phát hiện tập trung bồi dưỡng đào tạo các cán bộ và chuyên gia trong từng lĩnh vực. Quán triệt phương châm: “Con người là yếu tố quyết định sự phát triển của Doanh nghiệp

4. Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tư vấn là uy tín và sự tồn tại của Công ty

Chất lượng sản phẩm do con người làm ra và được bảo đảm từ nơi sinh ra nó. Việc duy trì và phát triển Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 900l được trưởng các đơn vị bảo đảm nhằm giám sát, kiểm soát toàn bộ các sản phẩm dịch vụ Khảo sát, xây dựng của Công ty.

5. Duy trì, phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với Khách hàng. Coi việc phục vụ Khách hàng ngày càng tốt hơn là phương châm bằng vàng của mỗi CNVC Công ty

Công ty sẽ không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ Khách hàng, làm thoả mãn Khách hàng bằng chính những sản phẩm Khảo sát, xây dựng và thiết bị có chất lượng cao. Các hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn hướng đến các mục tiêu cao cả là phục vụ lợi ích xã hội, lợi ích cộng đồng.

6. Không ngừng học hỏi vươn lên, tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới áp dụng vào lĩnh vực Khảo sát, xây dựng và thiết bị

Mở rộng lĩnh vực tư vấn, năng động sáng tạo, dũng cảm đề xuất, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, các công nghệ mới. Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị xây lắp, các cơ quan chức năng để đảm bảo các công nghệ được áp dụng thành công và nhanh chóng trở thành phổ biến trên nhiều công trình.

7. Chăm lo đời sống cán bộ CNVC và thực hiện tốt công tác xã hội

Chăm lo đời sống CNVC phải bắt đầu từ việc tạo đủ công ăn việc làm, giải quyết tốt các chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, điều kiện ăn ở và những vấn đề đời sống khác để CNVC gắn bó cả cuộc đời với Công ty và thực sự coi Công ty như một gia đình lớn của mình.

Làm cho mỗi CNVC Công ty thấm nhuần sâu sắc trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện các chủ trương chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước, xây dựng một nền văn hoá truyền thống tốt đẹp trong toàn Công ty.

8. Luôn đổi mới, khát vọng và thắp sáng tinh thần KHỞI NGHIỆP.

 

Tin Liên Quan