Xây dựng hạ tầng viễn thông tại Yangon – Myanmar

Hợp đồng khung 2017-2018: Xây dựng 10 trạm BTS và dựng cột, kéo cáp của 500km

Tổng giá trị hợp đồng: 16.000.000.000 (theo PO)

Khởi công: 10/06/2017

Hoàn thành: 30/09/2018

Tên cơ quan ký hợp đồng: Công ty TNHH Noble Land Myanmar

 

Tin Liên Quan